Стандарттар
Сертификаттау жүйелері
Салаларға ұсыныс
Орталық офис
+7 (812) 670-90-01

Реестрден іздеу

Сертификаттауға тапсырыстар

Егер Сіз сертификаттау бағасын анықтағыңыз келсе және алдағы анализге коммерциялық ұсыныс алғыңыз келсе, біз 8.2.0. оңайлатылған декларациясының формасын толтыруды ұсынамыз. Осында көрсетілген ақпарат бойынша сіз үшін аудиттің еңбек көлемінің жеке есебі мен маркетинг бөлімімен бірегей коммерциялық ұсыныс дайындалынады.

Егер Сіз «Русский Регистрде» сертификаттаудан өтуге шешім қабылдасаңыз, 8.2.1. декларациясының толық формасын толтыруды сұраймыз. Форма «Русский Регистр» жүйесіндегі кез-келген стандарт бойынша сертификаттау процесінің ынтасын білдіретін құжат болып табылады. Егер Сізге басқа жүйелердегі сертификат керек болса, осы жүйедегі тапсырыс бланкын толтыруыңыз қажет.

Кейбір стандарттар бойынша декларацияға қосымша болып табылатын толтырылған анкетаны РР-ға беруіңіз керек екендігін ескеруіңіз қажет. 

ISO 9001 
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 27001 
ISO 20000
ISO 22000, НАССР (ГОСТ Р 51705.1-2001)
IRIS
API
ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949
SA 8000
ISO 28000
ISO 13485
ГОСТ Р
ОБОРОНСЕРТИФИКА
ВОЕННЫЙ РЕГИСТР
ГАЗПРОМ

Лесная сертификация по системе FSC  (FSC-STD-40-004,  FSC-STD-40-005)
ТРАНСФЕРТ


ISO 9001

Декларация-заявка на предварительную оценку/сертификацию Системы менеджмента качества

Приложение к Декларации-заявке для Организаций с несколькими филиалами

Критерии для оценки заявителем степени интеграции систем менеджмента при заполнении декларации-заявки


ISO 14001

Декларация-заявка на предварительную оценку/сертификацию Системы менеджмента

Приложение к Декларации-заявке для Организаций с несколькими филиалами

Приложение к Декларации-заявке - Экологическая анкета

Критерии для оценки заявителем степени интеграции систем менеджмента при заполнении декларации-заявки

Лист оценки


OHSAS 18001

Декларация-заявка на предварительную оценку/сертификацию Системы менеджмента

Приложение к Декларации-заявке для Организаций с несколькими филиалами

Приложение к Декларации-заявке - Анкета анализа рисков в области профессиональной безопасности и охраны труда организации

Критерии для оценки заявителем степени интеграции систем менеджмента при заполнении декларации-заявки


ISO 27001


Декларация-заявка на предварительную оценку/сертификацию Системы менеджмента

Приложение к Декларации-заявке для Организаций с несколькими филиалами

Приложение к Декларации-заявке - Анкета по системе менеджмента информационной безопасности

Критерии для оценки заявителем степени интеграции систем менеджмента при заполнении декларации-заявки


ISO 20000

Декларация-заявка на предварительную оценку/сертификацию Системы менеджмента

Приложение к Декларации-заявке для Организаций с несколькими филиалами

Приложение к Декларации-заявке - Aнкета по системе менеджмента ИТ-сервисов

Критерии для оценки заявителем степени интеграции систем менеджмента при заполнении декларации-заявки


ISO 22000, HACCP (ГОСТ Р 51705.1-2001)

Декларация-заявка на предварительную оценку/сертификацию Системы менеджмента

Приложение к Декларации-заявке для Организаций с несколькими филиалами

Приложение к Декларации-заявке - Aнкета опасностей, связанных с продукцией организации

Критерии для оценки заявителем степени интеграции систем менеджмента при заполнении декларации-заявки


IRIS

Декларация-заявка


API

Заявка в системе API 


ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949

Декларация-заявка на предварительную оценку/сертификацию Системы менеджмента

Приложение к Декларации-заявке для Организаций с несколькими филиалами

Критерии для оценки заявителем степени интеграции систем менеджмента при заполнении декларации-заявки


SA 8000

Декларация-заявка на предварительную оценку/сертификациюСистемы менеджмента социальной ответственности


ISO 28000

Декларация-заявка на предварительную оценку/сертификацию Системы менеджмента

Приложение к Декларации-заявке для Организаций с несколькими филиалами (для ISO 28000)

Приложение к Декларации-заявке - Анкета анализа рисков в области безопасности цепи поставок организации

Критерии для оценки заявителем степени интеграции систем менеджмента при заполнении декларации-заявки


ISO 13485

Декларация-заявка на предварительную оценку/сертификацию Системы менеджмента

Приложение к Декларации-заявке для Организаций с несколькими филиалами

Приложение к Декларации-заявке - Aнкета производителя медицинских изделий

Критерии для оценки заявителем степени интеграции систем менеджмента при заполнении декларации-заявки

Заявка для оценки соответствия медицинского изделия нормам CE

ГОСТ Р

Заявка на проведение сертификации системы менеджмента качества в системе сертификации ГОСТ Р


ОБОРОНСЕРТИФИКА

Заявка на проведение сертификации системы менеджмента качества в Системе «Оборонсертифика»

ЗАЯВКА на расширение области сертификации СМК

Сведения о предприятии (приложение к заявке) 


ВОЕННЫЙ РЕГИСТР

Заявка на оценку соответствия системы менеджмента качества

Сведения об организации (приложение к заявке)

Отчет о проведении внутреннего аудита (приложение к заявке)

Заявка на инспекционный контроль системы менеджмента качества


ГАЗПРОМ

Заявка Поставщиков услуг (работ) на сертификацию систем менеджмента (ГАЗПРОМСЕРТ)
(направляется напрямую в Русский Регистр)

Заявка Поставщика услуг (работ) на сертификацию СМК на соответствие СТО ГАЗПРОМ 9001-2006 (Газпром развитие)

Сведения о предприятии Поставщика услуг (работ) на сертификацию СМК на соответствие СТО ГАЗПРОМ 9001-2006 (Газпром развитие)

Форма сопроводительного письма к заявке о поручении работ по сертификации СМК органу по сертификации - Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», (Газпром развитие)

Поставщики услуг (работ) на сертификацию Системы менеджмента качества на соответствие требований СТО ГАЗПРОМ 9001-2006 оформляют обе Заявки

Заявка Поставщиков продукции на сертификацию СМК на соответствие СТО ГАЗПРОМ 9001-2006 (Газпром комплектация) (заявка направляется в ООО "Газпром комплектация" с просьбой в сопроводительном письме поручить проведение работ Русскому Регистру)

 Лесная сертификация по системе FSC (FSC-STD-40-004,  FSC-STD-40-005)

Декларация-заявка на сертификацию цепочки поставок и/или контролируемой древесины

Декларация-заявка на сертификацию лесоуправления

ТРАНСФЕРТ

Трансферт сертификации определяется как признание существующей и юридически действительной сертификации системы менеджмента, предоставляемой одним аккредитованным органом по сертификации, (в дальнейшем называемым “передающим органом по сертификации”), другим аккредитованным органом по сертификации (в дальнейшем РР) для выдачи РР своих сертификатов. Правом передачи обладают только те сертификации, на которые распространяется аккредитация IAF MLA.

Декларация-заявка на предварительную оценку/сертификацию Системы менеджмента качества

Приложение к Декларации-заявке